Sento i oblido, veig i recordo, faig i entenc. (Proverbi xinès)

MARC REGULADOR

Associació Harmonia 2.0
CIF G65992984
VOLUNTARIAT EDUCATIU

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat, estableix com a un dels seus objectius promoure i facilitar la participació solidària dels ciutadans en  actuacions de voluntariat, en el si d’organitzacions sense ànim de lucre públiques o privades.
L’article 9.2 de la Constitució espanyola reconeix el dret de la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, social i cultural, fixant la responsabilitat de promoure i facilitar aquesta participació en els poders públics.
El Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat compta amb 98 mesures per a promoure i fer créixer el món de l’associacionisme i el voluntariat català durant els propers anys, agrupades segons un seguit de línies estratègiques a emprendre.
El present reglament de voluntariat educatiu neix amb l’objectiu de regular l’acció del voluntariat  de l’Associació Harmonia 2.0 al municipi de Les Franqueses, d’aquelles persones que vulguin col·laborar en les activitats que es portin a terme en diferents centres educatius i facilitar-ne la participació.

Definició del voluntariat educatiu

1. S’entén per voluntariat educatiu el conjunt d’activitats d’interès general desenvolupades per persones físiques, si no es duen a terme en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra retribuïda, que compleixin els següents requisits:
- Que tinguin caràcter altruista i solidari.
- Que la seva realització sigui lliure i la seva causa no es consideri per obligació personal o deure jurídic.
- Que es duguin a terme sense contraprestació econòmica, sense perjudici del dret al reembossament de les despeses que el compliment de l’activitat voluntària ocasioni.
- Que es desenvolupin en els centres educatius de la ciutat, sense ànim de lucre i s’ajustin a programes o projectes concrets coordinats per l’associació Harmonia 2.0.
2. L’activitat de voluntariat no pot, en cap cas, substituir el treball retribuït.

Funcions del voluntari/ària

1. L’actuació del voluntari/ària s’emmarca en l’àmbit de les activitats organitzades des dels centres educatius, sempre tenint en compte les preferències personals d’actuació de cadascun dels voluntaris/es.
2. Les funcions del voluntari/ària són:
- La realització de les activitats acordades entre els professionals de referència i el voluntari/ària, pròpies dels projectes als quals està adscrit.
- La col·laboració en el disseny dels projectes i de les actuacions a les que s’incorpora.

Drets i deures del voluntari/ària

a) Drets del voluntari/ària

1. Obtenir informació del centre educatiu on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.
2. Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.
3. Ser tractat/da sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences.
4. Gaudir d’acreditació identificativa suficient com a voluntari/ària davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació en les activitats.
5. Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat.
6. Ser assegurat/da contra el risc d’accident i malaltia derivats directament de l’exercici de l’activitat voluntària, amb les característiques i capitals assegurats que s’estableixin reglamentàriament.
7. Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària, exceptuades les despeses de desplaçament del seu domicili al centre educatiu.
8. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament , el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.
9. Obtenir el respecte i reconeixement pel valor social de la seva contribució.
10. Realitzar la seva activitat en condicions de seguretat i higiene en funció de les característiques d’aquesta.
11. Rescindir el compromís, sempre que es faci amb una antelació adequada.

b) Deures del voluntari/ària

1. Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins dels centres educatius.
2. Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa i respectant les normes internes de funcionament.
3. Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades pels centres educatius o espais municipals.
4. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.
5. Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les
informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com dels centres educatius.
6. En cas de renúncia, notificar-la amb antelació i continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.
7. Respectar els drets dels beneficiaris de la seva activitat voluntària.
8. Actuar de forma diligent i solidària.
9. Participar en les tasques formatives previstes per l’organització de forma concreta per a les activitats i funcions confiades, així com en aquelles que, amb caràcter permanent, siguin necessàries per mantenir la qualitat dels serveis que prestin.
10. Seguir les instruccions adequades dels professionals o tècnics a l’hora d’impartir les activitats encomanades.
11. Respectar i tenir cura dels recursos materials que posin a la seva disposició.

Deures del programa de voluntariat educatiu:

L’associació Harmonia 2.0, així com els centres educatius que participin d'aquest programa estaran obligats a:

1. Complir els compromisos adquirits amb els voluntaris/es en l’acord d’incorporació a les activitats.
2. Proporcionar al voluntari/ària la formació necessària per al desenvolupament correcte de les seves activitats.
3. Garantir i vetllar pel compliment dels drets i deures del voluntari/ària, tal i com es disposen en l’apartat anterior (Drets i deures del voluntari/a).
4. Acreditar adequadament la realització de l’activitat que s’ha assignat al voluntari/ària mitjançant diplomes de participació o altres documents acreditatius.
Correspon a l’associació Harmonia 2.0 l’obligatorietat de subscriure una pòlissa d’assegurança adequada a les característiques i circumstàncies de l’activitat desenvolupada pels voluntaris/es.

De la gestió de la Borsa del Voluntariat educatiu

La gestió de la Borsa del Voluntariat educatiu estarà a càrrec d’un equip gestor. Aquest equip gestor estarà format per:
- Representants de l’associació Harmonia 2.0, que actuarà com coordinadora de l’equip gestor.
- Representants dels sindicats i  de les associacions docents.

De l’organització de la Borsa del Voluntariat

1. Selecció dels voluntaris/es

Poden actuar com a voluntaris/es totes les persones físiques majors de 18 anys i que estiguin empadronades les Franqueses.
Excepcionalment podran actuar com a voluntaris/es els empadronats en altres municipis, si el seu lloc de residència no suposa un obstacle per realitzar les tasques de voluntariat.

2. Incorporació.

Per incorporar-se a la Borsa, el voluntari/ària ha d’haver presentat una sol·licitud acompanyada d’una declaració jurada que no està inhabilitat per a funcions públiques per sentència ferma i del compromís de conèixer i acceptar el contingut d’aquest Reglament.
Aquesta sol·licitud es presentarà per escrit a la seu de l’associació Harmonia 2.
La sol·licitud d’incorporació a la Borsa del Voluntariat permetrà conèixer les preferències i la disponibilitat horària del voluntari/ària.
L’equip gestor de la Borsa ha de fer la valoració oportuna per assignar el voluntari/ària als projectes més adients, ajustant-ne el perfil a les necessitats de cada projecte.
La presentació de la inscripció a la Borsa de Voluntariat, implica l’acceptació d’aquestes  bases i l’acord de participació en les activitats que se li assignin, sempre tenint en compte les seves preferències.

3. Acreditació.
L’associació Harmonia 2.0 acreditarà degudament cada voluntari/ària, en cadascuna de les activitats que aquest participi.

4. Assegurança.

L’associació Harmonia 2.0  ha de subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscs del voluntari i els accidents personals durant el temps que presti els seus serveis de voluntariat. Aquesta assegurança ha d’incloure les possibles responsabilitats civils que es puguin derivar de la seva actuació davant terceres persones. El cost de l’assegurança del voluntari serà a càrrec de l’AMPA del centre corresponent.

5. Baixes en la Borsa.

El voluntari/ària que formi part de la Borsa es podrà donar de baixa en qualsevol moment.
Per a fer-ho ho haurà de comunicar per escrit a l’associació Harmonia 2.0. També serà causa de baixa definitiva no comparèixer a les activitats  assignades, sense causa justificada o l’incompliment, amb caràcter greu, dels deures als quals es compromet mitjançant l’acord de participació.
En tot cas, a petició de la persona interessada s’ha de lliurar un document en què constin els serveis prestats i la causa per la qual es va acordar la baixa.

6. Mecanismes de control.

L'equip gestor de la Borsa del voluntariat educatiu ha de dur a terme el seguiment i avaluació de l’acció voluntària.

Formació dels voluntaris.

Amb l’objectiu d’aconseguir que l’acció dels voluntaris/es sigui de qualitat, s’han de dur a terme accions formatives encaminades a poder realitzar les tasques encomanades de la manera més eficient possible.
El voluntariat podrà gaudir de cursos de formació bàsica, cursos de formació específica i d’altres activitats com ara conferències, tallers, etc.


Les Franqueses del Vallès, juliol de 2013


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada