Sento i oblido, veig i recordo, faig i entenc. (Proverbi xinès)

CARTA DE COMPROMIS


Associació Harmonia 2.0
CIF G65992984
Compromís de participació al programa de Voluntariat educatiu
a les Franqueses del Vallès

El programa de voluntariat educatiu que promou l’associació Harmonia 2.0 ve regulat pel marc de referència (annex) acceptat per les diferents parts que hi participen que es comprometen a:

CENTRE EDUCATIU:

– Acollir els voluntaris i facilitar-los la incorporació a les activitats assignades.
– Definir conjuntament amb el voluntari/ària les tasques, les responsabilitats, el calendari i l'horari a realitzar.
– Informar els voluntaris sobre el funcionament del centre.
– Donar suport en el desenvolupament de les activitats dels voluntaris.
– Facilitar les dades de seguiment de les activitats i dels voluntaris als tècnics gestors del programa de voluntariat educatiu.
– Informar de la participació dels voluntaris en les activitats que hagin dut a terme, per tal de poder expedir el certificat corresponent.
– Aprovar les activitats del programa de voluntariat educatiu per Consell escolar i incloure-les en la programació general anual.

VOLUNTARI/ÀRIA:

– Col·laborar en el disseny dels projectes i de les actuacions on s'incorpori.
– Participar de les accions formatives que es proposin, seguint les instruccions dels
professionals o tècnics responsables.
– Respectar i tenir cura dels recursos materials del centre educatiu.
– Identificar-se mitjançant el carnet de voluntari que se li facilitarà.
– Dur a terme les activitats assignades sense cap prestació econòmica.
– Respectar les normes de funcionament intern del centre.
– Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin
adoptades pels centres educatius o equipaments municipals
– Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en el
desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com del centre
educatiu.
– Respectar els drets dels beneficiaris, actuant de forma diligent i solidària.
– En cas de no poder assistir a l'activitat , avisar el centre educatiu amb el màxim d'antelació possible.
– En cas de renúncia, notificar-la a l’associació Harmonia 2.0, tan aviat com sigui possible.
– Causarà baixa definitiva si no compareix a les activitats assignades, sense causa
justificada o incomplint, amb caràcter greu, els deures als quals s'ha compromès.
– Presentar una sol·licitud de participació, acompanyada d'una declaració jurada que no està inhabilitat per a funcions públiques per sentència ferma i del compromís de conèixer i acceptar el contingut del reglament de voluntariat educatiu de l’associació Harmonia 2.0.

ASSOCIACIÓ HARMONIA 2.0:

– Subscriure una pòlissa d'assegurança adequada a les característiques i circumstàncies de l'activitat desenvolupada pels voluntaris/àries
– Acreditar degudament els voluntaris amb un carnet identificatiu.
– Coordinar l'oferta de voluntariat amb la demanda que arribi dels centres educatius, ajustant el perfil dels voluntaris a les necessitats de cada projecte.
– Proporcionar al voluntari/ària la formació necessària per al desenvolupament correcte de la seva activitat.
– Desenvolupar actes de reconeixement al voluntariat.
– Dur a terme el seguiment i avaluació de les accions dels voluntaris als centres educatius.
– Certificar, en nom del Consell Escolar de cada centre, la participació dels voluntaris en les activitats dutes a terme.


En/Na ................................................................................. amb DNI .................................... ,
com a voluntari/ària educatiu/va em comprometo a complir els acords que es recullen en aquest document i a participar en l'activitat ........................................................................................
de l'Escola/Institut .............................................................. des del ...................al ...................... de ...........h a ..............h

En/Na ................................................................ director/a del centre .......................................... , em comprometo a complir i fer complir els acords que es recullen en aquest document.

La persona de contacte al centre, per aquesta activitat serà ........................................................... , telèfon de contacte ....................................


En/Na ................................................................. en nom de l’ l’associació Harmonia 2.0
em comprometo o complir i fer complir els acords que es recullen en aquest document.Signatura                      Signatura                                    Signatura

Voluntari/ària                Director/a centre educatiu          Per l’ l’associació Harmonia 2.0


Les Franqueses del Vallès, .......... de ................................. de 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada